Lent

Aan deze pagina wordt nog gewerkt

Locatie

Lorem ipsum

Algemeen

Lorem ipsum

Adresgegevens

Lorem ipsum

Gebouw en geschiedenis

Lorem ipsum

Locatie

Pastoor van Laakstraat 42
6663 CB Lent (route)

024 3220360
secretariaatlent@rkparochiemariamagdalena.nl 

Openingstijden secretariaat vrijdag 9.30 – 11.30 uur.

Contactpersoon: Jan Hein Natrop
024 8446397 / 06 42144809

Groepen

Contactgegevens van de groepen zijn bovenstaande, tenzij anders aangegeven.

  • Gk St. Caeciliakoor
  • Pastoraat
  • Young at Heart

Gebouwen en plaatsen

H. Maria Geboorte Lent

Pastoor van Laakstraat 42
6663 CB Lent

Ruimten

  • Onder de Linde, ontmoeting- en activiteitenruimte
  • Kapel Zorgcentrum St. Jozef, Kapel voor vieringen en gebed
  • Sacristie, vergader- en ontmoetingsruimte tot 10 personen
Protestantse Kerk Lent

Geen verdere informatie.

St. Jozef Lent

Lentse Schoolstraat 29
6663 CP Lent

kapel waar wekelijks op de woensdagavond een viering wordt gehouden om 19.00 uur.

Eens per 6 weken wordt deze verzorgd door de Protestantse gemeente; de overige weken is dit door een pastor van de Benedictusparochie.

St. Maartenkerk

Oecumenische viering in kader van Ziekendag in protestantse kerk Lent

Historie

In een document uit het jaar 1329 is er voor het eerst sprake van een kerk in Lent. De kerk is toegewijd aan Sint Maarten. Heer Diederik geeft vrijwillig een vicarie aan heer Johan. Verder is er sprake van twee vicarieën, de een gewijd aan Sint Anthonius en de ander aan Sint Nicolaas. De kerk stond op de plaats van de huidige Nederlands Hervormde kerk. De eerst genoemde pastoor heet Herman Boeninck. Deze pastoor heeft waarschijnlijk ook nog voorgangers gehad. De laatste pastoor van Lent die bij naam vermeld wordt heet Pelgrim van Nijekerck. Ook Lent ontkwam niet aan de gevolgen van de Reformatie, waardoor de Sint Maartenskerk in handen kwam van de Gereformeerden. In 1796 werd de scheiding van Kerk en Staat afgekondigd en twee jaar later werd vrijheid van openbare eredienst officieel vastgelegd. Uit het Registrum Memoriale van de parochie Lent blijkt het volgende: Deze statie is opgericht in de maand november 1797 en behoorde tot bijkerk van Oosterhout tot den 31e maart 1851, op welke datum tot pastoor der nieuwe opgerichte statie van Lent, door Mgr. Carolo Belgrado Vicesuperior van den Heiligen Stoel der Hollandse Zending, is benoemd en aangesteld: Engelbertus Hendriksen, kapelaan van Oosterhout, die de bijkerk korte tijd bediend heeft. Ondanks grote armoede kochten enkele Lentenaren een geruïneerde hofstede, groot ongeveer 30 aren. De koopakte werd getekend op 15 maart 1797 door de kerkmeesters. Lent werd een bijkerk van Oosterhout en pastoor J.A. Scherling werd tevens pastoor van Lent. Uit de boedel van de schans Knotsenburg kocht het kerkbestuur twee houten barakken en timmerde hiervan de zogenaamde Plankenkerk in de Steltsestraat tegenover de huidige begraafplaats. Het apostolaat van rondtrekkende Jezuïeten uit Nijmegen, die in schuilkerken de H. Mis opdroegen, bleef niet zonder uitwerking. In 1809 had Lent 843 inwoners van wie er 586 Katholiek waren. Het plankenkerkje zou te klein worden en er moest een nieuwe kerk gebouwd worden. Op 6 april tekenden de kerkmeesters Daams en Reyers een akte waarbij zij een perceel bouwland aankochten: Zijnde de uiterste punt van den aan den stad Nijmegen behorende bouwhof, het Laauwke genaamd, groot 26 roeden en 40 ellen en gelegen aan de Grift (Dit is de plaats waar de kerk nu staat). Pastoor Scherling was inmiddels naar Bemmel vertrokken en werd opgevolgd door pastoor Cuppens. De nieuw te bouwen kerk zou gebouwd worden onder leiding van pastoor Leonardus Vesters die in 1850 in Oosterhout is gestorven. In het portaal van de huidige kerk is een steen gemetseld met het opschrift: Door de milde giften des Konings en de R.C. gemeente is deze kerk gesticht. L. Vesters pastoor, W. Reiniers en J. Daams, Kerkmeester. 1837. Er zijn geen tekeningen bekend van de kerk maar toch is het aannemelijk dat het hier gaat om de zogenaamde waterstaatskerk, waarvan er in die tijd zo’n 150 in Nederland gebouwd zijn. De kerk in Lent werd in 1846 omschreven als een nieuw en net gebouw met een orgel en een kerktoren, van een spits voorzien. Op 11 september werd de kerk ingezegend door de aartspriester van Gelderland, tevens pastoor van Zeddam, M. Terwindt. De kapelaan van Oosterhout Engelbertus Hendriksen trad aan. Vanuit Oosterhout had hij reeds Lent bediend. Nu werd hij de eerste pastoor van Lent. Voor hem werd in 1851 een pastorie gebouwd door aannemer Elbers uit Arnhem, voor het bedrag van vierduizend driehonderd en negentig gulden. De parochie Lent werd omschreven als : Het dorp Lent, de buurten Vossenpels, het Zand, Sprokkelenburg en de Boel. 1879. Een nieuwe kerk Veertig jaar na de bouw van de waterstaatskerk vraagt het kerkbestuur goedkeuring bij de Aartsbisschop om de bestaande kerk te mogen uitbreiden, echter hij keurde deze plannen af en pleitte voor nieuwbouw. De architect Gerard te Riele Wouterszoon uit Deventer werd de bouwmeester. Hij was leerling van de beroemde grondlegger van de Neo-Gotiek in ons land, Pierre Cuypers uit Roermond. Het kenmerk van de Neo-Gotische stijl is: hoge stenen ribgewelven, rustend op ranke draagpijlers, hoog oprijzende torenspitsen, smalle hoge glas-in-loodramen en vaak grote portalen. De toren in Lent is 45 meter hoog. Aannemer Kolkert bouwde de kerk en pastorie voor fl 40.000,-. Op 2 juli 1879 werd de kruiskerk ingezegend door R. Janssen, Kanunnik van het Metropolitaan Kapittel van het Aartsbisdom Utrecht en de deken van Arnhem. Pastoor Hendriksen kon amper van zijn kerk genieten. Hij werd ernstig ziek en stierf op Witte Donderdag 1881. Hij werd opgevolgd door L. Brugman op 7 juli 1881. Pastoor Brugman liet gebrandschilderde ramen aanbrengen en een nieuw hoogaltaar bouwen. Pastoor Brugman stierf op 18 december 1914 in het door hem opgerichte Huize St. Jozef. Hij werd opgevolgd door pastoor G.A. van Laak.

In 1925 werd ook deze kerk te klein en werd drastisch uitgebreid met twee zijbeuken, waardoor de kruisvorm van de kerk verloren ging. Tevens werd er besloten een nieuwe sacristie aan te bouwen. Zijbeuken en sacristie werden ontworpen door architect Kroes. Aannemer Smits realiseerde de verbouwing voor een bedrag van fl 50.000,-. 1940 en volgende jaren Toen de brug bij Arnhem een brug te ver bleek en niet werd veroverd, stagneerde het front in Lent tot april 1945. 60.000 mensen uit de Over Betuwe werden geëvacueerd. In Lent bleven ongeveer 1.000 mannen achter, onder wie kapelaan Geerdink Johannink. Pastoor Van Laak was met een gedeelte van zijn parochianen naar België geëvacueerd. De schade aan kerk, pastorie, kerkhof en lijkenhuisje was enorm en werd geraamd op fl 140.000,-. Het geheel is hersteld in 1947. Onder leiding van pastoor Van Laak kwamen veel verenigingen tot stand. Uit Lentse gezinnen kwamen veel priesters en religieuzen voort. In 1951 werd pastoor Van Laak opgevolgd door pastoor W. Poelman. Door hem werd de liturgie vernieuwd en kreeg zowel de koorzang als de volkszang een enorme impuls. Hierin werd hij geruggensteund door het Tweede Vaticaanse Concilie (1962-1965). Bij zijn heengaan in 1966 liet hij een vernieuwd kerkinterieur achter ten koste van enkele oude fraaie beelden en ornamenten. Pastoor Poelman werd in 1966 opgevolgd door pastoor A. Borghuis, die medeoprichter werd van het jongerenkoor, het huidige Young At Heart. Helaas bleef hij maar 6 jaar in Lent. In 1972 wordt G. Feyen pastoor te Lent in een tijd van grote veranderingen in kerk en maatschappij. Kerk- en Schoolbestuur als een geheel gingen uiteen. In 1985 werd J. de Froe pastoor te Lent. Enige jaren was hij tevens deken van het toenmalige dekenaat Elst. Mede aan pastoor De Froe is het te danken dat een deel van de sacristie tot dagkapel werd verbouwd. In de negentiger jaren is het kerkdak vernieuwd; het interieur van de kerk werd sfeervol geschilderd.

In 1995 werd F. Bomers c.m. pastoor te Lent en tevens pastoor te Oosterhout/Slijk Ewijk. Op 8 juni 2008 heeft hij onder geweldige belangstelling afscheid genomen, zijn preken waren bezielend en inspirerend en wist een enthousiaste groep vrijwilligers te stimuleren. Bijzondere herinneringen zullen blijven zowel zijn inzet voor een vluchteling gezin in Lent, de carnavals en vierdaagse vieringen en zeker ook de gezellige avonden met de jongeren. In Augustus 2008 is H. Hermens benoemd tot pastoor van de Parochie St. Benedictus. De St. Benedictus Parochie wordt gevormd door de kerkdorpen: Driel, Elst, Herveld, Heteren, Indoornik. Lent, Oosterhout en Valburg. Er is ook een goede samenwerking ontstaan met de protestantse kerk. Met ingang van 1 januari 2010 hielden de oude parochiebesturen op te bestaan en is er een parochiebestuur verantwoordelijk voor de parochie St. Benedictus. Om ervoor te zorgen dat in de lokale geloofsgemeenschappen de lopende zaken geregeld worden, heeft elke lokale gemeenschap een locatieraad en een pastoraatsgroep gekregen. De locatieraad is verantwoordelijk voor de beheerstaken van die gemeenschap, de pastoraatgroep is er voor de pastorale zaken en de coördinatie van de werkgroepen. De leden van de pastoraatsgroep zijn de ogen en oren van de lokale gemeenschap. Het pastoraal team en het parochiebestuur zijn dan ook blij dat in alle acht gemeenschappen van de parochie een pastoraatsgroep functioneert. Per 1 februari 2013 is Pastoor Hermens benoemd tot Pastoor in NO Salland. ELST/HUISSEN Met ongekende snelheid heeft de Overbetuwse Benedictusparochie alweer een nieuwe priester: Victor Bulthuis komt per 1 juli over vanuit de Twentse Lumen-Christiparochie. De nog jonge Bulthuis hij is pas 43 volgt de deze maand vertrokken Hans Hermens op. Bulthuis was de afgelopen vier jaar priester in plaatsen als Tubbergen, Ootmarsum en Denekamp. Zijn aanstelling werd toen in dat weekend in de Benedictuskerken bekend gemaakt. Ook werd duidelijk dat de Benedictusparochie organisatorisch veel intensiever gaat samenwerken met de Lingewaardse Levensbronparochie, met als Pastoor: Gerard Peters. – Kardinaal Willem Eijk van het bisdom Utrecht geeft de nieuwe rooms-katholieke fusieparochie in de Betuwe de naam H. Maria Magdalena. Parochies De Levensbron (Lingewaard) en St. Benedictus (Overbetuwe) gaan 1 januari 2018 samen. De naam H. Maria Magdalena bleek bij een peiling in augustus het populairst bij de leden van de parochies. Zij konden verder kiezen uit Maria Onze Lieve Vrouw van de Bloeiende Betuwe, H. Werenfried en H.H. Werenfried en Willibrord. Per 1 september 2018 heeft Pastor Diaken Ronald Heinen onze parochie verlaten. Per 1 augustus 2019 heeft Pastoor Peters onze parochie verlaten en per 1 september 2019 is Karel Donders benoemd tot nieuwe Pastoor van onze Maria Magdalena Parochie.

Nieuws

Geen Resultaten Gevonden

De pagina die u zocht kon niet gevonden worden. Probeer uw zoekopdracht te verfijnen of gebruik de bovenstaande navigatie om deze post te vinden.

Vieringen